โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
2,641
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12,488
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,498

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นางปาจารีย์ แสงศรี-2
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน

ชื่อ ผู้บริหาร : นายสุคนธ์ จำปาวัลย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2525
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายปิยเทพ สกุลจาป
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525-2536
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นางถนอมจิต พบลาภ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2541
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายพิเชษฐ์ วิเศษรอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2543
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายวินัย สุขบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2545
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายศุภชัย วชิรัตนพงษ์เมธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-7 กรกฎาคม 2548
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายวิเชียร พลหาญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2548-29 ตุลาคม 2549
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายวิเชียร พิทักษ์เทพสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ตุลาคม 2549-30 เมษายน 2555
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นางอรทัย นามมณี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2555-31 กรกฎาคม 2555
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2555 - 26 มกราคม 2557
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายธงชัย ศิริวาลย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 มกราคม 57 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 57
สถานะ : อดีตผู้บริหาร