โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา "สร้างคนดี มีผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความพอเพียง"

ผู้บริหาร

ดร. เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

แบบสำรวจความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
39
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6,767
ผู้เข้าชมทั้งหมด
117,052

คณะกรรสมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้เข้าชม 1,068
คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
1. ประธานนักเรียน
    นายรัฐศาสตร์  สมสร้าง

2. รองประธานนักเรียน
    2.1 นายยุทธติพงษ์  กองแก้ว
    2.2 นายอัมรินทร์  ศาลาสุข

3. เลขานุการ
    3.1 นายสุเมธ  สมตน
    3.2 นางสาวจิตตรา  มานะพิมพ์

4. เหรัญญิก
    4.1 นางสาวอุมาพร  บุญจุล
    4.2 นายทิวทัศน์  พรหมเหลา

5. ประชาสัมพันธ์
    5.1 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วขาว
    5.2 นางสาวกนกวรรณ  ขันธ์แก้ว
    5.3 นางสาวน้ำทิพย์  ใจกล้า
    5.4 นายภาณุพงษ์  แสงนิล
    5.5 นายนพรัตน์  ชูแก้ว

6. ปฏิคม
    6.1 นางสาวมนชฎา  อุปพงษ์
    6.2 นางสาวศศิวิมล  เห,้กงาม
    6.3 นางสาวชฎาพร  บุญกระจาย
    6.4 นางสาวชไมพร  บุญกระจาย
    6.5 นางสาวรัชนีกร  ผิวเงิน
    6.6 นางสาวปรียาพร  ทองทวิง
    6.7 นางสาวกุลณัฐ  สายขุน
    6.8 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีประเทศ
    6.9 นางสาวอิศราภรณ์  พลโดด
    6.10 นางสาวตรีรัก  บริสุทธิ์
    6.11 นางสาวเจนจิรา  สายงาม

7. สาราณีนากร
    7.1 นางสาวนรีกานต์  โภคานันท์
    7.2 นายอนุชา  หลักทอง
    7.3 นางสาวสุธิดา  อ่อนสอน
    7.4 นางสาวรจนา  สมสร้าง

8. สวัสดิการ
    8.1 นายสรวิชญ์  วนวอน
    8.2 นายอภิเดช  กิ่งแก้ว
    8.3 นายอนันตกิจ  คาคำดวน
    8.4 นายธนวัฒน์  เอมโอษฐ์
    8.5 นายเจริญ  มะโนศิลป์
    8.6 นายสุภวัตร์  โพธิบาล
    8.7 นายสัญชัย  ยิ่งยืน